Om Registret för myringo- och ossikuloplastik

Registret omfattar alla myringoplastiker och ossikuloplastiker som utförs enskilt eller i kombination och där huvudsyftet är att få en perforerad trumhinna att läka och/eller förbättra hörsel. Kolesteatom, eller djupa retraktioner med eller utan retention av keratin ska inte registreras. Ossikuloplastik vid second look ska registreras.

Med hjälp av registret blir det möjligt att se vilka operationsmetoder som används i Sverige. På sikt kan man följa om resultaten skiljer sig åt. Patientenkäter ger feedback angående patientnöjdhet och upplevda komplikationer. Dessa data kan användas för att skapa förbättrade arbetsrutiner samt förbättrad information till patienter framöver.

Det fortlöpande arbetet i Registret för myringo- och ossikuloplastik leds av en referensgrupp som utgörs av medlemmar i Svensk Öronkirurgisk Förening. Registret är en del av Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård och det administreras av Registercentrum Västra Götaland.

Parametrar som registreras

Registrering kan göras antingen i webbformulär på registrets hemsida eller på pappersblankett. I det senare fallet matar sekreterare sedan in data i webbformulär.

  1. Postoperativ blankett fylls i av kirurg, lämpligen i anslutning till operationen. Här anges tidigare utförd mellanöronkirurgi, målsättning med operation, ICD-diagnos, utfört ingrepp inklusive fettpluggning, val av material till myringo- och ossikuloplastik, om annat öronkirurgiskt ingrepp utförts (till exempel hörselgångsplastik och kortikal mastoidektomi), antibiotikaanvändning och hörsel.
  2. En återbesöksrapport fylls i vid återbesöket cirka ett år postoperativt (intervall 6-18 månader). I återbesöksrapporten anges öronstatus, huruvida postoperativ infektion förekommit eller ej samt hörselresultat.
  3. Ett år efter operationen skickas en enkät till patienten med frågor om öronbesvär och komplikationer postoperativt, samt nöjdhet med operationen och den preoperativa informationen. Denna enkät skickas oavsett om patienten har varit på återbesök eller inte. I första hand skickas enkäten med e-post. Av den anledningen är det viktigt att patientens e-postadress anges i den postoperativa blanketten. Om inte e-postadress anges skickas enkäten i pappersform och då från respektive opererande klinik.